Polaroid
Date :21/06/19<<>>Time :02:31
HomeAbout meWisata dan kuliner kotawonosoboUpdate postGuestbook
"Isy ma syi'ta fainnaka Mayyitun, Wahbib ma syi'ta fainnaka Mufarroquhu, Wa'mal ma syi'ta fainnaka Majziyun bihi"
(hiduplah sesuka hatimu tetapi (ingat) engkau pasti akan mati.Cintailah siapa pun yang ingin engkau cintai,tetapi (ingat) engkau pasti akan berpisah darinya.Berbuatlah sesuka hatimu,tetapi (ingat) engkau pasti akan mendapatkan balasannya)

 KITAB UQUUDU LUJAIN FII BAYAANI HUQUUZZAUJAINI FASAL 2

HAK-HAK SUAMI ATAS ISTERI

Firman Allah dalam surat An- Nisaa' Ayat 34 : Artinya :"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin kaum wanita,oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita) dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta meraka.Sebab itu maka wanita yang sholihah adalah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada,oleh karena Allah telah memelihara(mereka).Wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya(kemaluannya),maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka ditempat tidur dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya."

Rosululloh Saw bersabda: Artinya :" Sebaik-baik Wanita (Isteri) adalah seorang wanita yang apabila kamu pandang menyenangkan dirimu,kalau kamu perintah mentaatimu,kalau kamu pergi ia menjaga harta dan dirimu.

Rosululloh Saw bersabda: "Barang siapa bersabar terhadap perangai isterinya,maka Allah akan memberikan pahala kepadanya seperti pahala yang diberikan padaa Nabi Ayyub As.Barang siapa bersabar(yakni Isteri)terhadap perangai suaminya, maka Allah akan memberikan pahala seperti pahala yang diberikan Allah pada orang yang gugur dalam membela agama Allah. Barang siapa (isteri)menganiaya suaminya dan memberi beban pekerjaan yang tidak pantas menjadi bebannya(yakni suami) dan menyakitkan hatinya,maka para Malaikat juru pemberi Rahmat(Malaikat Rahmat) dan Malaikat juru siksa (malaikat azab)melaknatinya(yakni isteri).Barang siapa (isteri)yang bersabar terhadap perbuatan suaminya yang menyakitkan,maka Allah akan memberinya seperti pahala yang diberikan Allah pada Asiyah dan Maryam Binti Imran. (Al-hadts).Rasululloh SAW bersabda:

"AYYUMAA IMROATIN MAA TAT WAZAUJUHAA 'ANHAA ROODHIN DAKHOLATILJANNATA"

Artinya:"Siapa saja kaum wanita (istri) yang mati sedangkan suaminya meridhoinya,maka kelak ia masuk surga."(Diriwayatkan Tirmizdi Ibnu Majah,Hakim dari Ummu Salamah).

Rasululloh Saw bersabda:

"IDZAA SHOLLATILMARATIU KHOMSAHAA WASHOOMAT SYAHROHAA WAFIDHOT FARJAHAA WA ATHOO'AT ZAUJAHAA QIILA LAHAA UDHULULJANNATA MIN AYYIABWAABILJANNATISYI,TI."

Artinya: "Apabila seorang Isteri menunaikan shalat lima waktunya,berpuasa dibulannya,pandai-pandai memelihara kemaluannya dan mentaati suaminya,kelak akan dikatakan kepadanya:"Masuklah ke surga dari pintu mana saja yang kamu kehendaki."(Diriwayatkan oleh Ahma

Tersebut dalam suatu riwayat ada seorang perempuan datang menghadap Nabi Saw seraya berkata: "Wahai rosululloh,aku ini utusan dari kaum wanita yang diminta menghadapmu. Yaitu menanyakan masalah jihad yang hanya diwajibkan Alloh kepada kaum laki-laki.Kalau merreka terluka mendapatkan pahala.Kalau mereka terbunuh,mereka bahkan sebagi orang-orang yang hidup disisi Tuhannya seraya memperoleh rizki.sedangkan kami dari golongan Wanita ini selalu setia mengikuti dan membantu mereka menyediakan kebutuhan- kebutuhan yang diperlukan.Namun demikian kenapa kamitidak memperoleh pahala berjihad seperti yang diberikan pada mereka

Rosulloh Saw Bersabda:"SAMPAIKAN KEPADA SIAPA SAJA KAUM WANITA YANG KAMU JUMPAI BAHWA,MENTATI SUAMI DENGAN MENGAKUI HA- HAKNYA SESENGGUHNYA TELAH MENYAMAI DENGAN PAHALA BERJIHAD.TETAPI SEDIKIT SEKALI DIANTARAMU MELAKSANAKAN." (Diriwayatkan oleh Al Bazzar da Thabrani).Dalam Firman Allah Swt Surat An- Nisa' ayat ke 32:

"LIRRIJAALI NASHIIBUN MIMMAA IHTASABUU WALINNISAAI NASHIIBUN MIMMAA IKTASABNA"

Artinya:"Bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan,dan bagi merka wanita ada bagian dari apa yang meraka usahakan."

Yang dimaksud adalah pahala yang diberikan Allah Swt kepada kaum lelaki karena menunaikan jihad.Sedangkan pahala yang diberikan Allah Swt kepada kaum wanita adalah lantaran mereka mamlihara kemaluannya dan mentaati Allah Swt serta mentaati suaminya.Pahala kaumlelaki dan wanita di akhirat kelak kedudukannya sama.Yang demikian karena,perburan baik itu dilipakan pahalanya hingga sepuluh kali lipat.Baik hal itu berlaku bagi kaum lelaki maupun wanita. keutamaan kaum lelaki atas kaum wanita hanyalah sebatas masa di dunia.Demikian menurut penafsirsn Asy Syarbini didalm Tafsirnya.

Iman Ali Ra mengatakan:"Seburuk-buruk sifat kaum lelaki namun sebaik-baik sifat sifat kaum wanita.,penakut.Sebab kaum wanita (Isteri)itu bakhil maka akan dapat memelihara hartanya dsn hartanya dan suami saja,kalau isteri (wanita)itu merasa besar maka perasaa besarnya itu akan mencegah diri nya banyak bicara kepada setiap orang dengan gaya bicara yang lunak,yang memungkinkan mengundang perhatian.kalau wanita itu penakut daari segala sesuatu maka ia tidak akan keluar rumah dan merasa takut ketempat-tempat yang dapat mengundang dugaan lantaran takut kepada Suaminya. Nabi Dawud As mengatakan :"Isteri yang berakhlak buruk bagi seorang suami,kalau dimisalkan adalah bagaikan orangtua renta yang memikul beban berat.Sedang isteri yang sholihah bagi seorang suami bagaikan mahkota yang dilapisi emas.Manakala suami memandangnya,maka membuat ketenangan."
KEDUDUKAN KAUM ISTERI
Hendaknya suami memberi pengertian kepada isterinya bahwa,sesungguhnya keberadaan isterinya tidak lebih bagaikan hamba sahaya (budak)dimata tuannya. Atau bagaikan tawanan yang tidak berdaya karena itu isteri tidak berhak mempergunakan harta harta suaminya kecuali memperoleh izinnya.

Bahkan menurut pendapat mayoritas Ulama bahwa,seorang isteri tidak boleh memper gunakan hartanya juga sekalipun harta itu mutlak miliknya sendiri,kecuali telah mendapat restu suami.Sebab kedudukan Isteri itu seperti orang yang menanggung hutang banyak yang harus membatasi penggunaan hartanya.

Selain itu telah kewajiban bagi kaum isteri supaya memiliki sikap pemalu terhadap suaminya sepanjang waktu.Tidak banyak membantah perkataan suami.Merendahkan pandangannya di hadapan suami.Mentaati perintah- perintahnya, dan siap mendengarkan kata-kata yang diucapkan suaminya.Menyongsong kedatangan suami dan mengantarkannya ketika hendak keluar rumah.Menampakkan rasa cinta dan bergembira dihadapannya.Menyerahkan dirinya secara penuh di sisi suaminya ketika di tempat tidur.

Termasuk perkara penting yang perlu mendapat perhatian kaum isteri adalah,hendaknya selalu memperhatikan kebersihan mulutnya,baik dengan cara di gosok dalam berbagai waktu,menggunakan misik atau wewangian lain.Mem bersihkan pakaian,selalu bersolek di hadapan suami sebaliknya tidak berhias jika suami sedang pergi.

Al Ashmu'i menceritakan pengalamannya ketika berjalan- jalan di suatu dusun. Katanya,suatu hari aku melihat seorang wanita di suatu desa.Ia berpakaian merah menyala,semua semua kukunya dikenakan pacar dan tangannya menggenggam tasbih.Al Ashmu'i bergumam:Alangkah indahnya wanita itu,hampir tidak ada ke keindahan yang melebihinya. Setelah mengetahui sapaanku,ia bersair : Demi Allah sesunggunya aku mempunyai seorang kawan yang akrab yang tidak dapat kutinggalkan sewaktu-waktu aku bercengkerama bersama dirimu Al Ashmu'i melanjutkan,sekarang aku tahu bahwa,wanita itu ternyata seorang isteri yang solehah.Ia mempunyai suami dimana ia selalu berhias untuk menyenangkan dirinya.

Selanjutnya,seorang isteri hendaknya menjauhkan diri dari sikap berkhianat ter hadap suami.Baik berkhianat ketika ditinggal suami,saat di tempat tidur atau berkhianat pada hartanya.

"LAA YAHILLU LAHAA AN TUTH'IMA MIN BAITIHI ILLAA BIIDZNIHI ILLAA ARROTHBA MINATHTHO'AAMI ALLADZII YAKHOOPU FASAADUHU FAIN ATH'AMAT 'AN RIDHOOHU KAANA LAHAA MITSLA AJRIHI WAIN ATH'AMAT BIGHOIRI IDZNIHI KAANA LAHULAJRU WA'ALAIHALWIZRU." (AL-HADITS)

Artinya:"Tidak dihalalkan bagi seorang isteri memberikan makanan dari rumah suaminya kecuali mendapat izinnya.Kecuali berupa makanan basah (yang kadar airnya tinggi)yang dikhawatirkan busuk.Kalau seorang isteri memberi makanan tanpa memperoleh izin suaminya,maka suaminya yang mendapat pahala dan ia sen diri mendapat dosa.(al-hadits).

Seorang isteri juga harus menghormati keluarga suaminya,kerabat-kerabatnya kendati hanya dengan ucapan.Hendaknya isteri dapat menempatkan dirinya dalam memandang perkara yang sedikit yang dimiliki suami sebagai perkara yang banyak. Tidak menolak jika diajak tidur bersama,kendati saat itu ia sedang berkendaraan.Ibnu Abas mengatakan,Aku mendengar Rosululloh Saw bersabda :

"LAU ANNA IMROATAN JA'ALAT LAILAHAA QIIYAAMAN WANAHAAROHAA SHIYAAMAN WA'AAHAA ZAUJUHAA ILAA FIROOSYIHI WA TAAKHKHOROT 'ANHU SAA'ATAN WAAHIDATAN JAAAT YAUMALQIAMATI TUSHABU BISSALAASILI WALAGHLAALI MA'ASYSYAYAATHIINI ILAA ASFALI SAAFILIINA" (AL-HADITS)

Seandainya seorang istri menjadikan seluruh waktu malamnya untuk beribadah dan siangnya selalu berpuasa, sementara suaminya mengajak dia tidur bersama (yakni bersetubuh) tetapi ia terlambat sebentar saja memenuhi panggilan (ajakannya),maka kelak di hari kiamat ia datang dalam keadaan terantai dan terbelenggu, serta ia dikumpulkan bersama syetan ditempat neraka yang paling bawah. (al-hadist)

perlu sekali diketahui, hendaknya seseorang apabila hendak bersetubuh menjauh- kan diri dari pandangan orang lain. karena termasuk diharamkan bersetubuh dili- hat orang lain. termasuk dalam kategori ini adalah persetubuhan yang dilakukan ditempat terbuka, tidak tertutup dari pandangan orang lain. Disunnahkan bagi orang yang hendak bersetubuh memulai dengan membaca Bismillahir rahmaanir rahiim, dilanjutkan membaca surat AL Ikhlas, kemudian bertakbir dan bertahlil (yakni membaca ALLOHU Akbar dan Laa ilaahaa illalloh). dilanjutkan membaca :

"BISMILLAHIL 'ALIIYIL 'ADHIMI ALLOHUMMA IJ"AL ANNUTHFATA DZURRIYYATAN THOYYIBATAN IN KUNTA QODARTA AN TUKHRIJA DZAALIKA MIN SHULBII."

Artinya ; "Dengan nama Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Agung.Wahai Allah,jadikanlah sperma ini menjadi keturunan yang bagus kalau kehendaki keluar dari tulang rusukku."

Rosululloh Saw mengajarkan : "LAU ANNA AHADAKUM INNA ATAA AHLAHU QOOLA: ALLOHUMMA JANNIBNISYSYAITHOONA WA JANNIBISYSYAITHOONA MAA ROJAQTANAA." (AL-HADIST)

Artinya; "Jika seorang diantara kamu bermaksud menyetubuhi istrinya,bacalah:

"ALLOHUMMA JANNIBNISYSYAITHOONA WA JANNIBISYSYAITHOONA MAA ROJAQTANAA

(WAHAI ALLOH JAUHKANLAH AKU DARI SYAITAN DAN JAUHKANLAH SYAITAN DARI SUATU RIZQI YANG ENGKAU BERIKAN KEPADA KAMI ).KARENA JIKA DALAM WAKTUPERSETUBUHAN ITU MENGHASILKAN ANAK,MAKA SYETAN TIDAK AKAN MEMBAHAYAKANNYA.

Apabila telah mendekati ejekulasi dan maka hendaknya membaca do'a dalam hati yaitu

"ALHAMDULILLAHILLADZII KHOLAQO MINALMAAI BASYARON FAJA'ALAHU NASABAN WASHIHRON WAKAANA ROBBUKA QODIIRON ".

artinya segala puji bagi allah dzat yang telah menciptakan manusia dari setetes air (sperma) lalu dia menjadikan dari setetes air itu keturunan dan keluarga. dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa.

sewaktu bersetubuh hendaknya menghindari menghadap ke arah kiblat.hal itu semata untuk menghormati kiblat hendaknya dalam oersetubuhan antara laki- laki dan wanita di tutup dengan selimut. hendaknya seorang istri jangan berpuasa (sunnah) selain telah memperoleh ijin suaminya. kalaupun tetap berpuasa tanpa mendapatkan ijinnya maka puasanya tidak di terima, kendati ia lapar dan dahaga saja. seorang istri hendaknya pula jangan pula keluar rumah kecuali memperoleh ijin suami. kalau terpaksa keluar rumah tanpa memperoleh ijinnya maka para malaikat yang ada dilangit melaknatinya, demikian pula para malaikat yang bertugas di bumi, malaikat rahmat dan malaikat juru siksa. hal itu terus berlangsung hingga dirinya bertaubat atau kembali kerumahnya. bahaya itu akan berlaku menimpa dirinya sekalipun suaminya seorang yang aniaya.
H I K A Y A T
Abdullah alwasiti bercerita bahwa pernah di arafah aku melihat seorang perempuan ia berkata, "barang siapa mendapat petunjuk Allah maka takkan ada yang dapat menyesatkanya, Barang siapa di sesatkan Allah maka tidak ada orang yang akan menunjukanya ". Tahulah aku bahwa wanita itu seorang tersesat jalan. aku bertanya."wahai perempuan dari mana asalmu?" ia menjawab "maha suci Allah Dzat yang telah meng Isra' kan hambanya pada suatu malam dari masjidil haram ke masjidil aqsho ". Tahulah aku bahwaperempuan itu berasal dari muqodas. aku bertanya :"untuk keperluan apa kedatanganmu kemari?" ia menjawab:"diwwajibkan oleh Allah atas manusia menunaikan haji bagi orang yang mampu menempuh perjalananya". aku bertanya:"kau punya suami?" ia menjawab:"janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan dengan masalah ltu!"."apa kau bersedia naik unta ?" tanyaku. ia menjawab:"perkara apa saja dari kebaikan yang kamu kerjakan maka Allah mengetahuinya". Manakala perempuan itu hendak menaiki kuda, ia berkata :"katakanlah kepada orang-orang yang beriman agar menundukan pandangan mereka! ". Maka akupun berpaling dari memandanginya. setelah berada di punggung kendaraan kembali aku bertanya :"siapa namamu?" dan "ceritakanlah kisah mariam didalam Al Qur'an ?" jawabnya. "kau punya anak?" ia menjawab :"berwasiatlah ibrahim dengan milat itu kepada anak- anaknyadan Yaqub ". Akupun mengerti bahwa ia mempunyai beberapa anak. aku melanjutkan pertanyaan :"siapa nama mereka ?"ia menjawab :"dan Allah berfirman kepada Musa dengan firman-firman-Nya.dan Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasih (pilihan). Hai Dawud, sesungguhnya kami menjadikan kamu kholifah di muka bumi".(jadi nama anak-anak mereka adalah Musa, Ibrahim, dan dawud). Aku bertanya :"ke daerah mana aku dapat menjumpai mereka ?" ia menjawab :" dan beberapa tanda, dengan bintang mereka di beri petunjuk jalan ". akupun mengerti bahwa perempuan itu termasuk salah seorang yang ada dalam rombongan pengendara unta. Aku melanjutkan :"mariam beberapa hari ini kau belum makan apa-apa?" ia menjawab :" sesungguhnya aku bernadzar kepada Tuhan Arrahman untuk berpuasa. Manakala aku telah sampai ketempat anak-anaknya dan mereka melihat ibundanya mereka menangis seketika, perempuan itu berkata:" salah seorang di antara kamu pergilah kekota dengan membawa uang untuk berbelanja ". Aku bertanya kepada anak-anaknya tentang ibundanya itu. mereka menjawab "sesungguhnya dia sudah tiga hari ini tersesat jalan. ia bernadzar tidak akan berbicara apa-apa kecuali menggunakan bahasa Al Qur'an". setelah itu aku bertanya kepada mereka, begitu melihat bahwa mereka menangis semua. mereka menjawab:"sesungguhnya ia dalam keadaan nadzar". Maka akupun buru-buru masuk menjumpainya dan bertanya kepadanya mengenei keadaan yang di alami. perempuan itu menjawab:"dan sakaratul maut datang dengan nyata ". Setelah kematianya malamnya aku bermimpi bertemu dengan perempuan itu. aku bertanya:"dimana kamu sekarang?" ia menjawab :"sesungguhnya orang-orang yang bertaqwa di tempatkan dalam surga dan sungai- sungai,di tempat yang di senangi di sisi Tuhan Yang Berkuasa ". Diriwayatkan dari Rosulullah saw bahwa beliau bersabda :"sesungguhnya istri yang mentaati suaminya di mohonkan ampunan oleh burung-burung yang terbang diudara, ikan-ikan yang ada di air dan para Malaikat yang ada di langit, selagi istri itu berada dalam keridloan suaminya ".(Al-hadits )
Di baghdad ada seorang laki laki menikah dengan anak puteri pamannya sendiri.Dalam pernikahan itu ia berjanji tidak akan menikah lagi dengan wanita lain.Suatu hari ada seorang perempuan datang (belanja)ke tokonya.Ia meminta lelaki itu untuk menikahi dirinya.Lelaki itupun bercerita apa adanya,bahwa dia telah mengikat janji dengan istrinya (anak pamannya )untuk tidak akan kawin lagi dengan wanita lain. Tetapi perempuan itu terus mendesak dirinya,hingga dirinya rela sekalipun hanya di gilir pada hari jum'at.Lelaki itupun menikahinya. Masa itu telah berlalu,hingga sampai memasuki kedelapan bulan dalam pernikahannya dengan wanita lain,isterinya mulai curiga.Ia tidak menyukai tingkah suaminya yang mulai tidak beres.Ia memerintahkan pembantunya supaya menyelidiki suaminya. Menjelang hari jum'at,suaminya keluar,isterinya meminta pembantunya untuk mengawasi dari jauh,ke mana tujuannya. Ternyata ia masuk kerumah seorang perempuan.Pembantutadi terus malakukan penyelidikan Ia bertanya kepada salah seorang tetangga perempuan itu.Jawabnya,bahwa lelaki itu telah menikahinya beberapa bulan yang lalu. Tuan puterinya di beritahu bahwa,suaminya telah menikah lagi dengan perempuan lain.Ia berkata:"Kamu jangan menyebarkan rahasia ini kepada siapapun". Manakala lelaki itu telah mati(yakni suami dari isteri anak pamannya) Ia mengutus pembantunya supaya mengantarkan uang sebanyak 500 dinar kepada isterinya yang kedua."Pergilah kerumahnya dan katakan kepadanya :"Semoga Allah menambah pahalamu menjadi lebih besar.Sesungguhnya suamimu telah mati.Ia meninggalkan uang sebanyak 8000 dinar.Yang tujuh ribu dinar diberikan kepada anaknya.Yang 1000 dinar lagi dibagi dua antara aku dan kamu." Ketika isteri mudanya mendapat penjelasan itu,ia menolak pemberian uang dari isteri tua.Ia berkata kepada pembantunya :"Kembalikan uanng itu padanya.Aku tidak akan mengambil maskawin daripadanya,dan aku tidak ingin mengambil tinggalan apapun dari padanya."

Tersebut dalam riwayat,kelanjutan hadits diatas : "AYYUMAMRA-ATIN 'ASHOT ZAUJAHAA FA'ALAIHAA LA'NATULLAAHI WAL MALAA- IKAATIWANNAASI AJMA'IINA". (al hadits) "Mana saja isteri yang berbuat durhaka kepada suaminya,maka ia memperoleh laknat Allah,para malaikat,dan semua manusia".

Imam Ali bin abu thalib berkata:"Aku mendengar Rasulullah bersabda:"Seandainya seorang isteri membawa makanan yang di goreng dan yang di rebus di kedua tangannya lalu,diletakkan (disiapkan)untuk suaminya, tetapi suaminya tidak meridhoinya,maka dihari kiamat kelak isteri itu akan di kumpulkan bersama golongan Yahudi dan Nashrani.(al hadits)

Abdullah bin mas'ud mengatakan bahwa,aku mendengar Rasulullah bersabda: "AYYUMAA IMRA-ATIN DA'AAHAA ZAUJUHAA ILAA FIRAASYIHI FASAWWAFAT BIHI hATTA YANAAMA FAHIYA MAL'UUNAH".(al hadits) "Mana saja isteri yang di ajak suaminya bersetubuh,lalu ia mengulur ngulur waktu hingga suaminya tertidur, maka ia terlaknat".

Dalam kelanjutan hadits di katakan:"Mana saja isteri yang bermuka masam di depan wajah suaminya maka ia berada dalam kemurkaan Allah hingga ia tersenyum kembali dan berusaha meminta keridhoannya.Dan mana saja isteri yang keluar rumahnya tanpa mendapat restu suaminya maka ia dilaknati para malaikat hingga kembali". Abdurrahman bin 'auf mengatakan,aku mendengar bahwa rasulullah bersabda: "AYYUMAMRA-ATIN 'ABASAT FII WAJHI ZAUJIHAA ILLAA QAAMAT MIN QABRIHAAMUSWADDATALWAJHI ".(al hadits) "Mana saja isteri yang bermuka masam di depan suaminya,kelak ia di bangkitkan dari kuburnya dalam keadaan berwajah hitam".

Dari 'usman bin 'affan Ra berkata, aku mendengar rasulullah bersabda: "MAA KHARAJAT IMRA- ATUMMINBAITI ZAUJIHAA BI GHAIRI IDZNIHI ILLAA LA'ANAHAA KULLU SYAI-IN THALA'AT 'ALAIHISYSYAMSU HATTAL HIITAANI FIL BAHRI."

"Tidaklah seorang isteri keluar dari rumah suaminya tanpa mendapat restunya, kecuali dilaknati oleh segala sesuatu yang tersiram matahari,hingga termasuk ikan ikan yang ada dilaut".(al hadits)Ummul mu'minin 'aisyah ra berkata: "YAA MA'SYARANNISAA LAU TA'LAMNA BI HAQQI AZWAAJIKUNNA 'ALAIKUNNALAJA'ALATILMAR-ATU MINKUNNA TAMSAhULGHUBAARA 'AN QADAMA ZAUJIHAA BUhURRI WAJHIHAA"(al hadits)

" Wahai kaum wanita,seandainya kamu akan mengetahui hak-hak suamimu atas dirimu,niscaya kamu akan bersedia membersihkan debu ditelapak kaki suaminya dengan sebagian wajahnya".

Tersebut dalam riwayat Al Bazzar dari 'aisyah ra bahwa beliau berkata:" "Aku bertanya kepada rosulullah saw "Siapa orang yang palingbesar hak-haknya atas wanita?.Beliau menjawab:"Suaminya".Aku melanjutkan:"siapa orang yang paling besar hak-haknya atas seorang laki laki?".Beliau menjawab"Ibunya". Rasullullah saw bersabda :"Ada tiga macam orang yang mana Allah tidak berkenan menerima sholatnya,kebajikannya tidak dibawa naik kelangit.Yaitu: 1 )Budak yang lari darituannya hingga kembali,2 )Isteri yang di marahi suaminya hingga mendapat ridhonya ;3)pemabuk hingga sadar (dari mabuknya).Riwayat Ibnu huzaimah,ibnu hibban dan al baihaqqi dari jabir.

Rasulullah bersabda ketika mengingatkan kaum wanita (isteri):"

IDZAA QAALATIL MAR-ATU LIZAUJIHA MAA RA-AITU MINKA KHAIRUNQATHTHU FAQAD hABITHA 'AMALUHA"".

"Apabila seorang istri berkata pada suaminya :"Sama sekali aku tidak pernah melihat kamu berbuat baik".makabenar benar telah terhapuslah amalnya".(riwayat ibnu adi dan ibnu 'asakir dan 'aisyah)

Thalhah bin ubaidillah ra mengatakan bahwa,aku mendengar Rasulullah bersabda

"AYYUMAMRA-ATIN QAALAT LIZAUJIHAA MAA RA AITU MINKA KHAIRAN QUTHTHA ILLAA AYASAHALLAAHU TA'AALAA MIRRAhMATIHI YAUMALQIYAAMATI"

"Mana saja perempuan (isteri)yang berkata pada suaminya :Sama sekali aku belum pernah melihat engkau berbuat baik",Kecuali Allah memutuskan rahmat baginya kelak di hari kiamat".(al hadits)

Rasulullah bersabda :"Mana saja istri yang menuntut cerai suaminya tanpa ada perkara yang memperbolehkannya sama sekali(yakni alasan yang jelas),maka haram baginya menikmati bau harumnya sorga (yakni terhalang penciumannya pada bau sorga).(diriwayatkan oleh Ahmad,abu daud,At turmudzi,Ibnu Mahaj,Ibnu Hibban,Al hakim dari tsauban).

Abu bakar As sidiq Ra mengatakan,aku mendengar bahwa rasulullah saw bersabda:"Apabila seorang istri berkata pada suaminya :"Ceraikanlah aku ",Maka kelak dihari kiamat ia datang dengan membawa wajah tanpa terbalut daging,sementara lidahnya menjulur keluar dari langit langit mulut dan ia turun menuju tengah-tengah jurangnya neraka,kendati ia selalu berpuasa dan beribadah di waktu malamnya".

Rasulullah saw bersabda:

"INNALLAAHA LAA YANDZURU ILAA IMRA-ATIN LAA TASYKURU ZAUJAHAA..".

"Sesungguhnya allah tak mau memperhatikan seseorang istri yang tidak mau bersyukur kepada suaminya".(al hadits)

Rasulullah saw bersabda

:"LAA YANDZURULLAAHU TABAARAKA WATA'AALAA ILAA IMRA-ATIN LAA TASYKUR LIZAUJIHAA WAHIYA LAA TSTAGHNII 'ANHU".

"Allah tidak mau memperhatikan seseorang istri yang menolak bersyukur kepada suaminya,padahal ia tetap membutuhkan suaminya".

Diriwayatkan dari abu hurairah,aku mendengar bahwa rasulullah saw bersabda "Seandainya seorang istri mempunyai KEKayaan seperti yang dikuasai Sulaiman bin daud,dan suaminya ikut makan hartanya ITu,kemudian istrinya berkata kepadanya:"Mana harta milikmu !!",kecuali Allah akan menghapus amalnya (amal istri)selama empat puluh tahun".

Usman bin 'affan berkata,aku mendengar Rasulullah saw bersabda:"Seandainya seorang istri mempunya sejumlah harta kekayaan sebanyak isi dunia dan memberikan Semua kekayaan itu pada suaminya,dan setelah berlalu beberapa Saat lalu di unngkit-ungkitnya,kecuali Allah akan menghapus semua amalnya dan akan mengumpulkanya bersama dengan Qorun".
PERTANYAAN PERTAMA PADA SUAM I DA N ISTRI
Rasulullah bersabda :"AWWALU MAA TUS-ALUL MAR-ATU YAUMAL QIYAAMATI 'ANSHOLAATIHAA WA'AN BA'LIHAA"> (al hadits)

"Pertama kali yang di pertanyakan kepada seorang isteri pada hari kiamat adalah tentang sholatnya dan suaminya".

Rasulullah bersabda:"Permulaan yang di perhitungkan dari seseorang lelaki (suami) adalah mengenai shalatnya,kemudian tentang istrinya dan perkara- perkara yang di kuasainya.Jika pergaulannya bersama mereka baik dan lelaki itu berlaku baik kepada semuanya, maka Allah berbuat bagus kepadanya.Dan permulaan perkara yang di perhitungkan (yakni dihisab)bagi perempuan adalah tentang shalatnya kemudian tentang hak- hak suaminya.(al hadits)

Rasulullah saw bersabda kepada istrinya:"Dimana engkau mempunyai kewajiban kepada suamimu?.Istri beliau menjawab :Aku tidak akan berbuat lalai dalam melayaninya,kecuali terhadap hal-hal yang kurasa atidak mampu kulakukan. Rasulullah saw pun melanjutkan :"Bagaimanapun kamu bergaul bersamanya maka sesungguhnya suamimu adalh sorga dan nerakamu".(al hadits)

Tersebut dalam riwayat,bahwa Nabi Saw bersabda:"Ada empat macam wanita yang masuk sorga dan empat macam wanita yang lain masuk neraka.Diantaranya empat macam wanita yang masuk sorga adalah,istri yang memelihara kesucian (kehormatan dirinya ),menaati perintah Allah dan menaati suaminya,banyak anaknya,penyabar,mudah menerima pemberian sedikit bersama suaminya,mempunyai rasa malu.Kalau suaminya tidak ada ditempat(sedang pergi) ia memelihara dirinya dan harta suaminya.Kalau suaminya sedang di rumah ia mengekang lisannya.Yang lain adalah isteri yangditinggal mati suaminya,ia mempunyai anak banyak tetapi ia menahan diri untuk kepentingan anak-anaknya,memelihara mereka berlaku baik pada mereka dan tidak menikah lagi karena khawatir jika menyia- nyiakananak-anaknya itu.Adapun empat wanita yang lain yang di tetapkan masuk neraka adalah,istri yang berlisan buruk pada suaminya,kalau suaminya sedang pergi ia tidak menjaga kehormatan dirinya,kalau suaminya berada dirumah lisannya terus mencerca dengan kata-kata yang buruk,dan isteri yang membebani suaminya dengan beban yang tidak sanggup dipikulnya,dan isteri yang tidak menutup dirinya dari lelaki lainbahkan ia keluar rumah dengan dandanan yang berlebihan,dan isteri yang tidak mempunyai aktivitas lain kecuali makan, minum,tidur dan tidak mempunyai kecintaan untuk melaksanakan sholat,tidak menaati Allah dan rasulNYA dan tidak berusaha menaati suaminya.Isteri yang bersikap seperti itu addalah istri yang terlaknat,termasuk ahli neraka,kecualijika segera bertaubat.(al hadits)

Kata sa'ad bin waqash,aku mendengar rasulullah saw bersabda:"Sesungguhnya seorang istri jika tidak membesarkan hati suaminya sewaktu mengalami kesempitannya,maka Allah akan melaknatnya dan begitu pula para malaikat semuanya ikut melaknat dirinya.(al hadits)

Salman Al farissi mengatakan bahwa aku mendengar Rasulullah saw bersabda:"MAA NADZARATIMRA-ATUN ILAA GHAIRI ZAUJIHAA BISYAHWATIN ILLAA SUMMIRAT 'AINAHAA YAUMANLQIYAAMATI.(al hadits)

"Tidaklah seoarang istri yang memperhatikan lelaki yang bukan suaminya di sertai syahwat,kecuali kedua matanya kelak di hari kiamat akan di butakan".

Abu ayyub Al anshari mengatakan,aku mendengar bahwa rasulullah saw bersabda:"Dilangit dunia,Allah menciptakan (menempatkan tujuh puluh ribu malaikat,dimana mereka melaknati setiap isteri yang menghianati suaminya dalam penggunaan hartanya.Di hari kiamat kelak mereka dikumpulkan bersama para tukang sihir, para dukun,kendati sepanjang hidupnya dihabiskan untuk melayani suaminya".(al hadits)
Kata mu'awiyah,sesungguhnya aku mendengar bahwa rasulullah saw besabda:"AYYUMAA IMRA- ATIN AKHADZAT MIN MAALIN ZAUJIHAA BIGHAIRI IDZNIHI ILLA KAANA 'ALAIHAA WIZRUU SAB'IINA ALFA SAARIQ".

"Mana saja seorang isteri yang mengambil harta suaminya,tanpa seizinnya kecuali dirinya mendapat tujuh puluh dosanya pencuri". (al hadits)

Rasulullah saw bersabda:"Allah mengharamkan setiap orang msuk sorga sebelum aku,hanya saja melihat dari sebelah kananku seorang perempuan yang mendahului aku menuju pintu sorga.Aku bertanya "Bagaimana perempuan ini mendahuluiku?Dijawab:"Hai Muhammad,dia adalah perempuan yang bagus.Ia mempunyai anak-anak yatim tetapi ia bersabar merawat mereka hingga mencapai usia beligh.Lalu dia bersyukur kepada Allah terhdap semua itu".(al hadits)Umar bin khatab mengatakan,bahwa Rasulullah saw bersabda:"AYYUMAA IMRA- ATIN RAFA'AT SHAUTAHAA 'ALAA ZAUJIHAA ILLAA LA'ANAHAA KULLU SYAI-IN THALA'AT 'ALAIHI SYAMSU ".(AL HADITS)

"Mana saja isteri yang memperkeraskan suaranya kepada suaminya kecuali dilaknat oleh segala sesuatu yang tersinar oleh sinar mentari.(al hadits)

Abu dzar mengatakan,aku mendengar bahwa Rasulullah saw bersabda:"Sesungguhnya kalaupun seseorang isteri beribadah seperti ibadahnya para malaikat dan manusia yang ahli ibadah.Kemudian ia membuat keprihatinan kepada suaminya karena masalah nafkah,kecuali pada hari kiamat ia datang sementara tangannya terbelenggu pada leher dan kakinya terikat,mulutnya dirobek,wajahnya pucat dan dirinya digantung oleh malaikat yang sangat keras seraya diseret menuju neraka". (al hadits)

Salman Al farisi mengatakan, aku mendengarbahwa Rasulullah saw bersabda:"Mana saja isteri yang bersolek dan mengenakan wewangian,keluar rumah tanpa mendapat izin dari suaminya,maka sesungguhnya dia berjalan dalam kemurkaan Allah dan kebencianNYA hingga kembali".(al hadits)

Rasulullah saw bersabda:"AYYUMAMRA-ATIN NAZA'AT TSIYAABAHAA FII GHAIRI BAITIHAA KHARAQALLAAHU 'AZZA WAJALLA 'ANHAA SITRAHU"(rawahu ahmad dan thabrani dan hakim dan baihaqi)

"Mana saja isteri yang menukar pakaiannya dilain rumah dengan maksud sengaja di buka supaya terlihat lelaki lain,maka Allah pasti merobek penutupnya (yakni Allah tidak akan menutupi dosanya ).(dari ahmad thabrani al-hakim dan al baihaqi)

Tersebut dalam riwayat Al hakim bahwa,ada salah seorang perempuan bertanya kepada Nabi saw, katanya:"Sesungguhnya putra pamanku bermaksud melamar aku,karena itu jelaskan kepadaku apa saja hak-hak suamiatas istrinya.Jika hak-hak itu sanggup aku jalani niscaya aku siap menikah.Rasulullah saw menjawab:"Diantara hak-hak suami adalah seandainya dari hidungnya mengalir darah atau nanah,maka istrinya menjilatinya maka yang demikian itu belum cukup menunaikan hak- haknya.Seandainya diperbolehkan seseorang bersujud kepada orang lain,tentu aku perintahkan seorang istri supaya bersujud kepada suaminya". Wanita itu berkata: "Demi dzat yang mengutusmu dengan hak,selama di dunia aku tak akan menikah".

Tersebut dalam riwayat diberitakan oleh Aisyah Ra bahwa,ada seorang perempuan datang menghadap Nabi saw seraya berkata:"Hai rasulullah,aku ini seorang wanita yang masih muda.Baru-baru ini aku sedang dilamar seseorang tapi aku belum suka menikah,sebenarnya apa sajakah hak-hak suami atas istrinya itu?"Rasulullah saw mwnjawab:"Sekiranya mulai dari muka hingga sampai kakinya dipenuhi oleh penyakit bernanah,lalu istrinya menjilati seluruhnya,maka yang demikian itu belum terbilang memenuhi rasa syukur terhadap suami".Perempuan muda itu berkata:"Kalau begitu pantaskah aku menikah?".Rasulullah saw berkata:"Sebaiknya menikahlah karena menikah itu baik".

Tersebut dalam riwayat At thabrani:"Sesungguhnya seorang istri terhitung belum memenuhi hak-hak Allah ta'ala sehingga dia memenuhi hak-hak suaminya keseluruhan.Seandainya suaminya meminta dirinya sementara ia masih berada diatas punggung onta,maka ia tidak boleh menolak suaminya atas dirinya".(yang di maksud meminta dirinya adalah meminta untuk melayani seksual suaminya). (Al hadits)

Ibnu Abbas Ra mengatakan,ada seorang perempuandari kats'am menghadap Rasulullah saw,katanya:"Aku ini seoarang perempuan yang masih sendirian,aku bermaksud menikah.Sesungguhnya apa sajakah hak-hak suami itu? Beliau menjawab:"Apabila suami menghendaki istrinya seraya terus menggoda,sementara waktu itu istrinya masih diatas punggung unta,maka ia tidak boleh menolaknya.Diantara hak suami adalah hendaknya istri jangan memberikan sesuatu apapun dari rumahnya kecuali mendapat izin dari suaminya.Kalau ia tetap melakukan perbuatan itu, maka ia berdosa dan pahalanya diberikan kepada suaminya.Diantara hak suami yang lain adalah hendaknya istri jangan berpuasa sunnah kecuali mendapat izin dari suaminya,kalau ia tetap berpuasa maka hanya mendapat rasa lapar dan dahaga,puasanya tidak diterima.Kalau istrinya memaksa keluar rumah tanpa memperoleh izin dari suaminya maka ia dilaknati para malaikat, hingga kembali dan bertaubat".(Al hadits)
Ali Ra mengatakan,aku berkunjung kepada Nabi saw bersama Fatimah Ra.Sampai dirumah beliau,kujumpai sedang menangis terisak isak,Aku bertanya:"Bapak dan Ibuku menjadi tebusanatas kesedihanmu,wahai Rasulullah,apa sebenarnya yang menyebabkan engkau menangis seperti itu?".Rasulullah menjawab:"Hai Ali pada malam ketika aku di isra'kan kelangit,kulihat berbagai macam kaum wanita dari umatku di siksa dineraka dengan berbagai macam siksaan,Melihat hal itu aku menangis lantaran beratnnya siksaan yang di timpakan kepada mereka.Aku melihat ada wanita yang digantung dengan rambutnya dimana otaknya mendidih.Aku melihat lagi wanita yang di gantung dengan lidahnya,sementara yang mendidih dituangkan ke tenggorokannya.Aku juga melihat wanita yang kedua kakinya dipasung hingga susu dan kedua tangannya terbelenggu pada ubun-ubunnya.Sementara Allah memerintah ular dan kalajenging untuk menyiksanya.Aku juga melihat wanita yang digantung dengan kedua susunya.Aku melihat pula wanita berkepala babi dan berbadan keledai,ia mengalami beribu-ribu siksaan.Aku melihat wanita yang berbentuk(berupa )anjing,sementara api neraka membakar dirinya masuk melalui lobang mulutnya dan keluar melalui duburnya,sementara para malaikat memukulimya dengan godam yang panas.Mendengar semua itu Fatimah Az Zahra bangkit seraya berkata:"Wahai Kekasihku dan permata hatiku,sesungguhnya perbuatan apakah yang pernah dilakukan mereka,hingga mengalami siksaan seperti itu?".Rasulullah menjawab:"Wahai putriku perempuan yang digantung menggunakan rambutnya sendiri adalah disebabkan ia tidak menutup rambutnya dari pandangan lelaki lain.Perempuan yang di gantung menggunakan lidahnya disebabkan ia suka menyakiti hati suaminya.Perempuan yang digantung menggunakan kedua susunya disebabkan ia mengotori tempat tidur suaminya (dia bersetubuh dengan lelaki lain).Perempuan yang dipasung kedua kakinya pada kedua susu dan kedua tangannya dirantai keubun-ubunnya,sementara Allah memerintah ular dan kalajengking untuk menyiksanya,disebabkan dia tidak mandi jinabat,tidak mandi setelah haid danmeremehkan sholat.Perempuan yang berkepala babi dan berbadan keledai sesungguhnya perempuan itu suka mengadu-adu lagi pendusta.Adapun perempuan yang berbentuk anjing sementara api membakar dirinya masuk melalui mulut dan keluar melalui duburnya,sesungguhnya disebabkan dia perempuan yang suka mengungkit ungkit (pemberian kepada suaminya)lagi berhati dengki.Wahai putriku,celaka sekali istri yang bermaksiat(durhaka)kepada suaminya".(Al hadits)

Singkatnya bahwa kedudukan suami bagi istrinya Jika dimisalkan seprti kedudukan orang tua atas anak- anaknya,Sebab ketaatan anak terhadap orang tuanya dan usaha anak mencari keridhaan orang tuanya termasuk wajib.Sebaliknya kewajiban itu tidak berlaku bagi suami.
PERKARA PENTING
Tersebut dalam riwayat dari Abu Hurairah Ra,katanya,suatu hari Rasulullah saw menjenguk putrinya,Fathimah-.Sampai di rumahnya,Rasulullah melihat putrinya sedang menggiling tepung sambil menangis.

Rasulullah bertanya:"Kenapa menangis,Fathimah.Mudah mudahan Allah tidak membuat matamu menangis lagi". Fathimah menjawab:"Bapak,aku menangis haya karean batu penggiling ini,dan lagi aku haya menangisi kesibukanku dirumah yang datang silih berganti".Rasulullah kemudian mengammbil tempat duduk disisinya. Fathimah berkata:"Bapak demi kemulyaanmu,mintakanlah kepada Alli supaya membelikan seorang budak untuk membantu pekerjaan pekerjaanku membuat tepung dan menyelesaikan pekerjaan rumah". Manakala Rasulullahsaw selesai mendengar perkataan putrinya,belliau bangkit dari duduknya dan berjalan menuju tempat penggilingan.beliau memungut segenggam biji bijian gandum dimasukkan kepenggilingan.Dan mebaca "BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIIMI"Maka berputarlah alat penggilingan itu karena izin Allah.Beliau terus memasukkan biji-bijian itu sementara alat penggiling tiu terus berputar dengan sendirinya ,seraya memuji Allah dengan bahasa yang tidak di pahami manusia.Hal itu terus berajalan hingga biji- bijian itu habis. Rasululah saw bersabda kepada alat penggilingan itu:"Berhentilah dengan ijin Allah".Seketika alat itu berhenti.Ia berkata seraya mengutip ayat Al Qur'an:"HAi orang orang yang beriman,peliharalah dirimu dan keluargam dari api neraka,Yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu.Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar, keras yang tidak pernah mendurhakai Allah terhadap yang diperintahkanNYA,dan mereka selalu mengerjakan segala apa yang diperintah".(Qs At Tahrim 6)

Merasa takut jika menjadi batu kelak akan masuk neraka,demikian tiba tiba batu itu berbicara dengan ijin Allah.Ia berbicara menggunakan bahasa Arab yang fasih.Selanjutnya batu itu Berkata:"Wahai Rasulullah,demi dzat yang mengutusmu dengan hak menjadi Nabi dan rasul,seandainya engkau perintahkan aku untuk menggiling biji-bijian yang ada diseluruh jagat Timur dan Barat,niscayaakan kugiling seluruhnya'.Dan aku mendengar pulabahwa Nabi saw bersabda:"Hai batu,bergembiralah kamu sesungguhnya kamutermasuk batu yang kelak di gunakan untuk membangun gedung Fathimah disorga".Seketika itu batu penggiling itu sangat bahagia dan berhenti. Nabi saw bersabda kepada putrinya,Fathimah:"Kalau Allah berkehendak, hai Fathimah,niscaya batu penggiling itu akan bergerak dengan sendirinya untukmu.Tetapi Allah berkehendak mencatat kebaikkan kebaikkan untuk dirimu danmenghapus keburukkan keburukkanmu serta mengangkat derajatmu.HAi Fathimah mana saja seoarang istri yang membuatkan tepung untuk suaminya dan anak anaknya,kecuali Allah mencatat baginya memperoleh kebaikkan dari setiap butir biji yang tergiling,Dan menghapus keburukkannya serta meninggikan derajatnya. Hai Fathimah mana saja istri yang berkeringat disisi alat penggilingannya karena membuatkan bahan makanan untuk suaminya,kecuali Allah akan memisahkan atas dirinya dan neraka sejauh tujuh hasta.Hai Fathimah mana saja seorang istri yang meminyaki rambut anak-anaknya dan menyisir rambut mereka dan mencuci baju mereka,kecuali Allah akan mencatat baginya memperoleh pahala seperti pahalanya orang yang memberikan makan kepada seribu orang yang sedang kelaparandan seperti pahalanya orang yang memberikan pakaian kepada seribu orang yang sedang telanjang.Hai fathimah mana saja istri yang memenuhi kebutuhan tetangganya ,kecuali Allah kelak mencegahnya(tidak memberi kesempatan baginya) Untuk minum air dari telaga Kautsar besok di hari kiamat.Hai Fathimah tetapi yang lebih utama dari pada itu semua adalah keridhoan suami terhadap istrinya. Sekiranya suamimu tidak meridhoimu,tentu aku tidak akan mendoakan dirimu". "Bukankah engkau mengerti,hai fathimah,bahwa keridhoan suami itu menjadikan sebagian dari keridhoan Allah,dan kebencian suami merupakan bagian dari kebencian Allah.Hai Fathimah,manakala seorang istri sedang mengandung,maka para malaikat memohonkan ampunan untuknya,dan setiap hari dirinya dicatat memperoleh seribu kebajikan dn seribu keburukannya di hapus.Apabila telah mencapai rasa sakit (menjelang melahirkan)maka Allah mencatat baginya memperoleh pahala seperti pahalanya orang orang yang berjihad di jalan Allah.Apabila telah melahirkan dirinya terbebas dari segala dosa seperti keadaannya di hari setelah dilahirkannya oleh ibunya". "Hai Fathimah, mana saja istri yang melayani suaminya dengan niat yang benar,kecuali dirinya terbebas dari dosa-dosanya bagaikan pada hari dirinya dilahirkan ibunya.Ia keluar dari dunia (yakni mati)kecuali tanpa membawa dosa,ia menjumpai kuburnya sebagai pertamanan sorga,Allah memberinya pahala seperti pahala seribu orang yang naik haji dan berumrah,dengan seribu malaikat memohonkan ampun padanya sampai hari kiamat". "Mana saja seorang istri yang melayani suaminya sepanjang hari dan malam,di sertai hati baik, niat yang ikhlasdan niat yang benar,kecuali Allah akan mengampuni semua dosa-dosanya.Pada hari kiamat kelak dirinya akan di beri pakaian berwarna hijau,dan dicatatkan untuknya pada setiap rambut yang ada di tubuhya dengan seribu kebajikan,dan Allah memberi pahala untuknya sebanyak orang yang pergi haji dan umrah". "Wahai Fathimah mana saja seorang istri yang tersenyum manis di muka suaminya,kecuali Allah akan memperhatikannya dengan penuh mendapat rahmat.hai Fathimah,mana saja seorang istri yang menyediakan tidur bersama suaminya dengan sepenuh hati,kecuali ada seruan yang di tujukan kepadanya dari balik langit:Hai perempuan menghadaplah dengan membawa amalmu,sesungguhnya Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang lalu dan yang datang". "Wahai Fathimah,mana saja seorang istri yang meminyaki rambut suaminya demikian juga jenggotnya memangkas kumisnya dan memotong kuku- kukunya,Kecuali Allah kelak memberi minum padanya dari "RAHIQIM MAKHTUM"(tuak yang tersegel)dan dari sungai yang terdapat di sorga.bahkan Allah akanmeringankan beban sakaratulmaut,kelak dirinya akan menjumpai kuburnya bagai taman sorga.Allah mencatatnya terbebas dari neraka dan mudah melewati shirath(titian)".

Pengertian,yang dimaksud "RAHIQ" adalah "AL-KHAMRU ASYSYAFIYATU ATHTHAYYIBATU",yakni arak yan jernih lagi sangat bagus.sedangkan makna "MAKHTUM"adalah."AL- MAMNU'MIN AN TAMASSAHU YADUN ILAA AN YAFUKKAL ABRAARU KHATMAHU",yakni tercegah dari penjamahan tangan hingga orang -orang yang baik melepas segalanya. Jelas bahwa barang yang disegel jauh lebih baik ketimbang barang yang mengalir.

Diriwayatkan dari ibnu mas'ud ari Nabi saw bahwa beliau besabda:"IDZAA GHASALATIL MAR- ATU TSIYAABA ZAUJIHAA KATABALLAHU LAHAA ALFA HASANATIN WAGHAFARA LAHAA ALFA SAYYI-ATIN WARAFA'A LAHAA ALFA DARAJATIN WASTAGHFARA LAHAA KULLU SYAI-IN THALA'AT 'ALAIHISYSYAMSU".(AL HADITS) "ketika seorang istri mencucikan pakaian suaminya, maka Allah mencatat untuknya memperoleh seribu kebajikan dan mengampuni seribu keburukannya.meninggikan seribu kali derajat untuknya dan semua barang yang berada di bawah siraman mentari memohonkan ampun untuknya".

Aisyah Ra mengatakan:Suara penenunan yang dilakukan oleh seorang istri,itu menyamai gemuruh suara takbir dalam perang fi sabilillah.mana saja seorang istri yang memberi pakaian suaminya dari hasil tenunannya,kecuali pada benang tenunan itu tercatat seribu kali kebajikan.

Nabi saw bersabda:"MANISTARAA LI'IYAALIHI SYAI-ANTSUMMA hAMALAHU BIYADIHI ILAIHIM hTHALLAAHU 'ANHU DZUNUUBA SAB'IINA SANATAN". "Barang siapa yang membuat gembira hati seorangistri maka ia bagaikan tengah menangis karena takut kepada Allah maka Allah mengharamkan tubuhnya dari api neraka".

Rasulullah bersabda:"Barang siapa yang membuat genbira hatinya seorang wanita,seakan akan menangis karena takut kepada Allah.Dan barang siapa menagis karena takut pda Allah maka Allah mengharamkan tubuhnya masuk kedalam api neraka". (al hadits)

Rasulullah saw bersabda:'Suatu rumah yang mana didalamnya terdapat anak anak perempuan, maka setiap ahri Allah menurunkan dua belas rahmat dan tidak henti hentinya di kunjungi malaikat.Dan bagi kedua orang tuanya setiap hari dan malam dicatat seperti ibadah selama tujuh puluh tahun".

WALLAHU A'LAMSHARE


Online :1
Hari ini :1
Minggu ini:2
Bulan ini:6
Total :19
Subcriber:16
  
 Likes: 9
 Dislikes: 2
 Total Votes: 11
Creator:
Safak sobo
Powered by:
Xtgem