Insane
Date :18/02/19<<>>Time :07:54
HomeAbout meWisata dan kuliner kotawonosoboUpdate postGuestbook
"Isy ma syi'ta fainnaka Mayyitun, Wahbib ma syi'ta fainnaka Mufarroquhu, Wa'mal ma syi'ta fainnaka Majziyun bihi"
(hiduplah sesuka hatimu tetapi (ingat) engkau pasti akan mati.Cintailah siapa pun yang ingin engkau cintai,tetapi (ingat) engkau pasti akan berpisah darinya.Berbuatlah sesuka hatimu,tetapi (ingat) engkau pasti akan mendapatkan balasannya)

MAHALNYA NILAIHIDAYAH

Untuk merasakan betapa mahalnya nilai sebuah Hidayah, paling tidak ada dua hal yang perlu diketahui. Pertama, pengertian Hidayah. Kedua, Macam-Macam Hidayah.

1.Pengertian Hidayah (Petunjuk)

Kata Hidayah adalah dari bahasa Arab atau bahasa Al-Qur'an yang telah menjadi bahasa Indonesia. Akar katanya ialah : هدى - يهدي - هديا - هدى - هدية - هداية (hadaa, yahdii, hadyan, hudan, hidyatan, hidaayatan). Khusus yang terakhir, kata (هداية) kalau wakaf (berhenti) di baca : Hidayah, nyaris  seperti ucapan bahasa Indonesia. Hidayah secara bahasa berarti petunjuk. Lawan katanya adalah : ضلالة (Dholalah) yang berarti "kesesatan". Secara istilah (terminologi), Hidayah ialah penjelasan dan petunjuk jalan yang akan menyampaikan kepada tujuan sehingga meraih kemenangan di sisi Allah.  Pengertian seperti ini dapat kita pahami melalui firman Allah surat Al-Baqarah berikut :

"Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan Pencipta mereka, dan (sebab itu) merekalah orang-orang yang sukses." (Q.S. Al-Baqarah: 5)

2.Macam-Macam Hidayah

Para Ulama besar Islam telah menjelaskan dengan rinci dan mendalam perihal Hidayah/Hudan, khususnya yang diambil dari Al-Qur'an seperti yang ditulis oleh Al-Balkhi dalam bukunya "Al-Asybah wa An- Nazho-ir", Yahya Ibnu Salam dalam bukunya "At-Tashoriif", As- Suyuthi dalam bukunya "Al-Itqon" dan Ibnul Qoyyim Al-Jawzi dalam bukunya "Nuzhatu Al-A'yun An- Nawazhir".

Hidayah/Hudan Dalam Al-Qur'an tercantum sekitar 171  ayat dan terdapat pula dalam 52  Hadits. Sedangkan pengertian Hidayah / Hudan dalam Al-Qur'an dan Hadits terdapat sekitar 27 makna. Di antaranya bermakna : penjelasan, agama Islam, Iman (keyakinan), seruan, pengetahuan, perintah, lurus/cerdas,  rasul /kitab, Al- Qur'an, Taurat, taufiq/ketepatan, menegakkan argumentasi, Tauhid/ mengesakan Allah, Sunnah/Jalan, perbaikan, ilham/insting, kemampuan menilai, pengajaran, karunia, mendorong, mati dalam Islam, pahala, mengingatkan, benar dan kokoh/konsisten.

Dari 27 pengertian tersebut di atas, sesungguhnya Hidayah, secara umum, terbagi menjadi empat bagian utama:

1.Hidayah I'tiqodiyah  (Petunjuk Terkait Keyakinan Hidup), seperti firman Allah dalam surat An-Nahl berikut :

"Jika kamu sangat mengharapkan agar mereka dapat petunjuk (keyakinan hidup), maka sesungguhnya Allah tiada memberi petunjuk kepada orang yang disesatkan-Nya, dan sekali-kali mereka tiada mempunyai penolong". (Q.S. An- Nahl : 37)

Atau seperti firman Allah berikut ini :

Dan seorang laki-laki yang beriman di antara pengikut- pengikut Firaun yang menyembunyikan imannya berkata: "Apakah kamu akan membunuh seorang laki-laki karena dia menyatakan: "Tuhan Penciptaku ialah Allah, padahal dia telah datang kepadamu dengan membawa keterangan- keterangan dari Tuhan Penciptamu.  Dan jika ia seorang pendusta maka dialah yang menanggung (dosa) dustanya itu; dan (tetapi) jika ia seorang yang benar niscaya sebagian (bencana) yang diancamkannya kepadamu akan menimpamu". Sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk (hidayah) kepada orang-orang yang melampaui batas lagi pendusta  (penolak kebenaran yang datang dari-Nya). (Q.S. Al-Mu'min: 28)

2.Hidayah Thoriqiyah  (Petunjuk Terkait Jalan Hidup, yakni Islam yang didasari Al-Qur'an dan Sunnah Rasul Saw, seperti Firman Allah dalam surat Al-Hajj berikut ini :

"Bagi tiap-tiap umat telah Kami tetapkan syariat tertentu yang mereka lakukan, maka janganlah sekali-kali mereka membantah kamu dalam urusan (syariat) ini dan serulah kepada (agama) Tuhanmu. Sesungguhnya kamu benar-benar berada pada jalan yang lurus (Islam)". (Q.S. Al-Hajj: 67)

Atau seperti firman Allah di bawah ini :

"Itu tidak lain hanyalah nama- nama yang kamu dan bapak- bapak kamu mengada- adakannya; Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun untuk (menyembah) nya. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan-sangkaan, dan apa yang diingini oleh hawa nafsu mereka, dan sesungguhnya telah datang petunjuk (Islam/ Al- Qur'an) kepada mereka dari Tuhan mereka". (Q.S. Annajm: 23)

3.Hidayah 'Amaliyah  (Petunjuk Terkait Aktivitas Hidup), seperti firman Allah dalam surat Al- Ankabut berikut :

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ

Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan Kepada mereka jalan- jalan Kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang- orang yang berbuat baik." (Q.S. Al-Ankabut: 69)

4.Hidayah Fithriyah  (Fitrah). Hidayah Fithriyah ini terkait dengan kecenderungan alami yang Allah tanamkan dalam diri manusia untuk meyakini Tuhan Pencipta, mentauhidkan-Nya dan melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk diri mereka.

Realisasinya tergantung atas pilihan dan keinginan mereka sendiri. Sumbernya adalah Qalb (hati nurani) dan akal fikiran yang masih bersih (fithriyah) sebagaimana yang dialami oleh Nabi Ibrahim. Allah menjelaskan dalam firma-Nnya:

Kemudian tatkala dia melihat bulan terbit dia berkata: "Inilah Tuhanku". Tetapi setelah bulan itu terbenam dia berkata: "Sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat". (Q.S. Al- An'am: 77)

semoga Allah membantu dan menolong kita dalam memahami betapa mahalnya nilai Hidayah dan mensyukuri Hidayah yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Tanpa Hidayah mustahil kita bisa selamat di dunia dan akhirat. Dan semoga Allah berkenan menghimpunkan kita di syurga Firdaus yang paling tinggi bersama Rasul Saw, para shiddiqin, syuhada', dan shalihin

wallahu a'lam


<<=BACK
Kaya yang sebenarnya
NEXT=>>
Mengapa doaku tidak terjawab
Mengapa doaku tidak terjawab